Kerndoelen

De kerndoelen geven de wettelijke kaders voor de kern van de onderwijsinhoud weer en laten op hoofdlijnen zien wat belangrijk wordt gevonden om kinderen mee te geven in het primair onderwijs.
Het OKVO Basismenu voorziet in verschillende kerndoelen op het gebied van kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de wereld en Nederlands:

Kunstzinnige oriëntatie
54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Oriëntatie op jezelf en de wereld
51. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
53. De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

Nederlands in het mondeling én schriftelijk onderwijs
Ook aan de kerndoelen van Nederlands wordt voldaan via de discipline literatuur.
In het mondeling onderwijs voldoet OKVO aan het kerndoel:
1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
In het schriftelijk onderwijs:
5. De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
9. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Deze kerndoelen zijn veelomvattend en erg breed. Handvatten voor de concrete invulling zijn daarom belangrijk. Er bestaan al veel hulpmiddelen en op dit moment worden er nog meer ontwikkeld. Kunstloc Brabant heeft in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) voor Brabant de Cultuurloper ontwikkeld. In de Cultuurloper staan drie vermogens centraal: onderzoekend vermogen, creërend vermogen en reflecterend vermogen. Deze vermogens bieden handvatten die passen bij de brede kerndoelen.

OKVO integreert de kerndoelen en de vermogens in het Basismenu en biedt zodoende een stevige basis voor de culturele ontwikkeling van de leerlingen.

Voor meer informatie over de kerndoelen: klik hier.
Meer weten over de drie vermogens en de gedragsindicatoren? Klik dan hier.